Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §11 Utträde

onsdag23 augusti 2017

§ 11 UTTRÄDE

  • Mom 1. Utträdesvillkor

Medlem som övergått till annat fackförbund äger rätt till utträde ur förbundet efter uppsägning och sedan förfallna avgifter betalats. Medlem har i annat fall rätt till utträde ur förbundet efter en uppsägningstid av tre (3) hela kalendermånader.

Om medlem som blivit arbetsgivare eller som arbetstagare kommer i intressemotsättning till förbundet och dess medlemmar, kan förbundsstyrelsen upphäva vederbörandes medlemskap. Medlemskap kan åter erhållas då det skäl som föranlett upphävandet bortfallit.

  • Mom 2. Överflyttningsrätt mellan förbund

Medlem som fått anställning inom annat till Landsorganisationen anslutet förbunds verksamhetsområde eller som eljest enligt Landssekretariatets beslut skall tillhöra sådant annat förbund har rätt att utan särskild avgift överflytta sitt medlemskap till sådant förbund och skall då förfara på det sätt som är stadgat i mom 1.

När sådan överflyttning sker, skall inträdesdagen i senast sammanhängande medlemskap noteras i det medlemsbevis som därvid förbundet skall utfärda. Denna dag utgör utgångspunkt för beräknande av de rättigheter som tillkommer medlemmen.

Beträffande överflyttning till eller från utländskt förbund äger förbundsstyrelsen besluta i enlighet med de bestämmelser som överenskommits i avtal mellan förbundet och respektive utländska organisation.

  • Mom 3. Utträdesansökan –  beslutsmeddelande – besvär

Skriftlig utträdesansökan ska inlämnas till förbundet centralt, för vidarebefordran till förbundsstyrelsen för avgörande.

Anledningen till medgivet utträde liksom att alla stadgeenliga förpliktelser är uppfyllda anges i förbundsstyrelsens beslutsmeddelande.
Avslagsbeslut får överklagas i den ordning som sägs i § 12 mom 5–7.

  • Mom 4. Del av tillgångar

Den som utträtt ur förbundet har inte rätt att utfå någon del av förbundets tillgångar.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan