Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §12 Uteslutning

onsdag23 augusti 2017

§ 12 UTESLUTNING

  • Mom 1. Bristande betalning  

Medlem, som för viss månad inte inom två månader därefter erlagt stadgeenliga avgifter, eller vid rätt till avgiftsbefrielse, utan giltigt skäl under lika lång tid försummat sin anmälningsplikt kan uteslutas ur förbundet från sagda tidpunkt.

  • Mom 2. Övriga uteslutningsgrunder

Uteslutning kan också ske då medlem:
a) genom medvetet oriktiga uppgifter erhållit medlemskap.
b) genom oredligt förfarande betingat sig ekonomisk ersättning av förbundet eller av Musikernas arbetslöshetskassa, eller tillgripit avdelnings- eller förbundsmedel.
c) uppträtt som strejk- eller blockadbrytare.
d) på annat sätt än vad som angetts under a) till c) ovan, uppsåtligen brutit mot stadgarna eller vägrat ställa sig till efterrättelse föreskrifter som har stöd i stadgar eller förbundsmötesbeslut liksom även då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.

Uteslutning enligt detta moment verkställs av förbundsstyrelsen.

  • Mom 3. Suspension

I stället för uteslutning kan förbundsstyrelsen, om sådan uteslutningsgrund föreligger som avses i mom 2 för viss tid eller tills vidare återkalla rätten för medlem att motta och inneha styrelsemandat eller annat uppdrag för eller inom förbundet eller dess avdelningar.

  • Mom 4. Handläggning av vissa uteslutningsfall.

Delgivning och yttranden
Anmälan som kan leda till uteslutning enligt mom 2 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen eller avdelningsstyrelsen. I sistnämnda fall skall anmälan tillsammans med avdelningsstyrelsens yttrande översändas till förbundsstyrelsen.

Genom förbundsstyrelsens försorg skall anmälan delges medlemmen, som inom två veckor därefter skall inkomma med förklaring till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan före ärendets avgörande hänskjuta frågan till behandling på avdelningssammanträde, varvid avdelningen skall till- eller avstyrka uteslutning.

Vad som sägs i första och andra stycket detta moment skall inte tillämpas, där den som uteslutningen gäller, uppenbarligen gjort sig skyldig till förfarande som strider mot dessa stadgar eller mot stadgeenligt fattade föreskrifter och förbundsmötesbeslut och som trots anmaning av förbundsstyrelsen underlåter att inom förelagd tid rätta sig därefter.

Förbundsstyrelsens beslut skall genom protokollsutdrag delges medlemmen under senast kända adress. I fall som avses i tredje stycket skall beslut som gäller uteslutning på en och samma grund av ett flertal medlemmar, anses behörigen delgivet genom skriftligt meddelande till vederbörande avdelning eller genom offentligt tillkännagivande. Som delgivningsdag skall då anses den dag meddelandet inkommit till avdelningen eller tillkännagivande offentliggjorts.

  • Mom 5. Besvär förbundsmötet

Om den som uteslutits ur förbundet eller blivit föremål för påföljd enligt mom 3, anser att beslutet inte är stadgeenligt, har denne rätt att överklaga detsamma hos förbundsmötet. Överklagningsskrift skall inom trettio dagar efter beslutets delgivning inges till förbundsstyrelsen. Förbundsmötet beslutar i ärendet på nästkommande sammanträde.

Beträffande delgivning av förbundsmötets beslut skall mom 4, sista stycket, ha motsvarande tillämpning.

  • Mom 6. Skiljemannaavgörande

Om förbundsmötet inte ändrar förbundsstyrelsens beslut i ärendet angående uteslutning eller påföljd enligt mom 3, har den som beslutet gäller rätt att hänskjuta tvisten till prövning av skiljemän enligt bestämmelsen i § 26 dessa stadgar.

  • Mom 7. Fullföljdsföreskrifter

För rätt att påkalla tvistens hänskjutande till prövning av skiljemän måste den som beslutet gäller ha fullföljt talan mot beslutet enligt föreskrifterna i mom 5.

  • Mom 8. Del av tillgångar

Den som uteslutits ur förbundet, har inte rätt att få ut någon del av förbundets tillgångar.

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan