Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §13 Avtalsrörelser och förhandlingar

onsdag23 augusti 2017

§ 13 AVTALSRÖRELSER OCH FÖRHANDLINGAR

 • Mom 1. Förbundet handlägger

Frågor angående riksavtal och förhandlingar handläggs av förbundsstyrelsen. På sätt som nedan anges kan avtalskonferens inkallas och förhandlingsdelegat utses.

 • Mom 2. Avtalsråd

För överläggning om riksavtal kan förbundsstyrelsen sammankalla avtalsråd/avtalskonferens.

 • Mom 3. Förhandlingsdelegation

Avtalsråd/avtalskonferens nominerar eventuell förhandlingsdelegation.  

 • Mom 4. Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsstyrelsen beslutar om framställning att upprätta nytt, förändra och säga upp avtal samt utser förhandlare och vid behov avtalsdelegation.

 • Mom 5. Omröstning

Förslag till uppgörelse kan underställas berörda medlemmar för omröstning. Om denna utfaller så att två tredjedelar av berörda medlemmar uttalar sig mot förslaget skall detta anses innebära hemställan hos förbundsstyrelsen om att avslå detsamma.

 • Mom 6. Uppgörelse

Förbundsstyrelsen avgör slutgiltigt om avtal skall prolongeras samt om förslag till ny uppgörelse skall godkännas.

 • Mom 7. Framställning lokalavtal

Framställning till arbetsgivare om att upprätta, förändra eller säga upp lokalavtal sker på initiativ av förbundsstyrelsen eller avdelning efter förbundsstyrelsens godkännande.

Då avdelning begär godkännande av förbundsstyrelsen, skall fullständig redogörelse lämnas över vad framställningen avser liksom uppgift om gällande arbetsvillkor och de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen.

 • Mom 8. Lokal förhandlingsordning

Vägrar arbetsgivare förhandla eller om förhandling inte leder till uppgörelse och berörda medlemmar därför vill vidta stridsåtgärder kan sluten omröstning företas.

Utfaller denna så att två tredjedelar av berörda medlemmar röstar för stridsåtgärder kan begäran om sådana åtgärder göras hos förbundsstyrelsen som beslutar om och när stridsåtgärder skall vidtas.

Förbundsstyrelsen har oberoende av begäran rätt att besluta om och verkställa stridsåtgärder.

Motsvarande rätt tillkommer förbundsstyrelsen ifråga om sympatiåtgärder.

 • Mom 9. Upphovsrätt m m

Förbundet företräder medlem i upphovsrättsliga sammanhang samt ansvarar därvid för erforderlig upphovsrättslig bevakning liksom förekommande förhandlingar och avtalsverksamhet.

Samverkan med andra organisationer sker härvid i den utsträckning som förbundsstyrelsen beslutar. Genom medlemskap i förbundet uppdrar medlem åt förbundet att för dennes/dennas räkning, i den utsträckning som gällande lag medger, träffa avtal och överenskommelser rörande nyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk och framföranden.

Medlem kan, såvitt gäller sekundäranvändning, helt eller delvis överlåta sina rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen till förbundet.
Överlåtelser och fullmakter kvarstår hos förbundet, oavsett medlemskap eller ej, intill dess rättsinnehavare personligen helt eller delvis återkallat densamma.

Återtagande av individuell fullmakt eller överlåtelse skall ske i skriftlig form.

Beträffande förhandlingar inom upphovsrättsområdet gäller i tillämpliga delar vad som i övrigt stadgats i denna paragraf.

 • Mom 10. Arbetsnedläggelse

Stridsåtgärder får inte vidtas eller tillkännages utan att förbundsstyrelsen lämnat godkännande därtill. Förbundets medlemmar har varken rätt eller skyldighet att följa annat än av förbundsstyrelsen utfärdat eller godkänt meddelande om stridsåtgärder.

 • Mom 11. Respekterad stridsåtgärd

Förbundets medlemmar har endast rätt och skyldighet att följa av förbundsstyrelsen utfärdat eller godkänt meddelande om stridsåtgärd.

 • Mom 12. Kontroll stridsåtgärd

Sedan arbetet nedlagts eller arbetsplats förklarats i blockad skall kontroll utövas så att ingen arbetar förrän uppgörelse träffats eller konflikten eljest förklarats avslutad.

Den som dessförinnan börjar arbete på sådan plats betraktas som blockadbrytare. Dennes fullständiga namn samt för medlem medlemsnumret skall omedelbart meddelas av avdelningen till förbundet.

 • Mom 13. Kostnader för förhandling

Kostnader för förhandling till vilken förbundsstyrelsen kallat ombud från avdelning, betalas av förbundet.

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan