Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §14 Ersättning vid konflikt

onsdag23 augusti 2017

§ 14 ERSÄTTNING VID KONFLIKT

  • Mom 1. Ersättningsrätt

Vid strejk som godkänts av förbundsstyrelsen, vid lockout samt då medlem indras i arbetsinställelse inom annat förbunds verksamhetsområde, betalar förbundet ersättning från och med första konfliktdagen om arbetsinställelse varat minst fem arbetsdagar.  

Förbundsstyrelsen äger rätt att för arbetskonflikt som varar mindre än sex arbetsdagar, i varje särskilt fall besluta att konfliktersättning skall utgå helt eller delvis under sådan arbetskonflikt.

Fråga om rätt till ersättning vid lockout eller om medlem kan betraktas som indragen i arbetsinställelse inom annat förbunds verksamhetsområde avgörs av förbundsstyrelsen.

Rätt att erhålla konfliktersättning har den som varit medlem i förbundet eller i annat till Landsorganisationen anslutet förbund minst tre månader och erlagt avgift som berättigar till konfliktersättning före konfliktutbrottet. Denna begränsning gäller inte föreningsrättskonflikter.

  • Mom 2. Ersättningens storlek

För varje sjudagarsperiod utgår ersättning med 5 x 150 procent av den genomsnittliga månadsavgiften som inbetalts till förbundet under närmast föregående sex (6) kalendermånader, med reducering för avgiften till arbetslöshetskassan. Ersättningen kan dock ej överstiga 60 procent av den förlorade bruttoinkomsten från arbete inom förbundets verksamhetsområde.

Före utbetalning av ersättning skall frånräknas 60 procent av eventuell bruttoinkomst inom förbundets verksamhetsområde. Har medlem före konflikten haft stadigvarande inkomst utom förbundets verksamhetsområde, skall denna inkomst endast påverka konfliktersättningen om den under konflikten ökar i omfattning och då med 60 procent av den ökade bruttoinkomsten.

Vid omfattande konflikt, eller då flera konflikter samtidigt pågår, kan förbundsstyrelsen nedsätta ersättningsbeloppen.

  • Mom 3. Skyldighet söka arbete

Medlem som är indragen i konflikt enligt mom 1, är skyldig att söka arbete. Vägrar medlem att ta erbjudet lämpligt arbete, har han förverkat rätten till ersättning för så lång tid av konflikten som det erbjudna arbetet beräknas pågå.
Den som erhåller arbete på annan ort, kan efter beslut av förbundsstyrelsen få resebidrag till ett belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Sådan medlem kan inte på nytt uppbära konfliktersättning förrän tidigast efter utgången av den period resebidraget omfattar.

  • Mom 4. Bortfall av ersättning i vissa fall

Medlem som på grund av sjukdom eller olycksfall är oförmögen att arbeta eller som av annan anledning, exempelvis värnpliktstjänstgöring eller skolgång är förhindrad därtill, kan inte erhålla konfliktersättning.

  • Mom 5. Kontroll och anvisningar

Vid utbetalning av ersättning skall avdrag göras för eventuellt resterande medlemsavgifter. Erforderliga föreskrifter om kontrollåtgärder för erhållande av konfliktersättning och anvisningar för utbetalningen meddelas av förbundsstyrelsen.

  • Mom 6. Utbetalning

Avdelningens styrelse ansvarar för att underlag för utbetalning av ersättning sker i enlig­het med stadgarnas bestämmelser. Utbetald ersättning skall kvitteras av vederbörande medlem personligen eller vid förhinder för honom/henne, av befullmäktigat ombud. Om utbetalning sker skall anteckning göras på medlemskortet.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan