Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §17 Förbundsstyrelsen

onsdag23 augusti 2017

§ 17 FÖRBUNDSSTYRELSEN

 • Mom 1. Uppgift

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och förbundsmötesbeslut. Mellan förbundsmötena är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande instans.

Det åligger därvid förbundsstyrelsen att:

 • Handlägga frågor om inträde, utträde eller uteslutning.
 • Uppta stadgeenliga avgifter.
 • Handha avdelningarnas ekonomiska förvaltning.
 • Verkställa utbetalning av ersättning enligt dessa stadgar.
 • Fastställa placering av avdelningarnas tillgångar.
 • Mom 2. Sammansättning

Förbundsstyrelsen består av sju (7) ledamöter. Förbundsordföranden och styrelsens övriga sex (6) ledamöter väljs av ordinarie förbundsmöte för fyra (4) år.

Av styrelsens sex (6) ledamöter väljs tre (3) ledamöter vartannat år för fyra (4) år.
Vid första avgången (FM 2011) tillämpas så kallad omlott, vilket innebär att tre av ledamöterna väljs för två (2) år och de tre (3) övriga väljs för fyra (4) år.  Samma tillämpning gäller för suppleanterna.
Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
Sammansättningen utgörs av ledamöter med yrkeserfarenhet inom förbundets verksamhetsområde, varav en majoritet skall vara aktivt yrkesutövande.

På motsvarande sätt som för ordinarie ledamöter väljer förbundsmötet minst tre suppleanter. Vid ordinarie ledamots förhinder eller avgång inträder suppleant i styrelsen i den ordning förbundsmötet fastställt.

Avdelningsordförande, som ej är ledamot av förbundsstyrelsen eller vid dennes förhinder annan ledamot av avdelningsstyrelsen, adjungeras vid minst hälften av förbundsstyrelsens sammanträden och har därvid yttrande- och förslagsrätt.

 • Mom 3. Tillsättande av styrelse och suppleanter

Nominering av kandidater kan göras av medlem eller avdelning fram till en (1) månad före valförrättande förbundsmöte. Tilläggsnominering kan ske vid förbundsmötet.

 • Mom 4. Valbarhetshinder

Förbundets anställda (förutom förbundsordföranden), personer som uppbär pension från eller inte är yrkesverksamma inom förbundets verksamhetsområde, samt medlemmar tillhörande motsvarande pensionärs- eller studerandekategori – kan inte vara ledamöter av förbundsstyrelsen.

 • Mom 5. Upphörande av uppdrag

Kompletteringsval
Om ledamot av förbundsstyrelsen eller suppleant utträder eller utesluts ur förbundet, anses denne skild från uppdraget. Detsamma gäller beträffande ledamot eller inkallad suppleant, som utan giltigt skäl anmält förhinder är frånvarande från två (2) sammanträden i rad.

Om samtliga suppleanter inträtt i styrelsen eller avgått under valperioden, skall nya suppleanter utses av förbundsmötet till det antal som anges i mom 2.

 • Mom 6. Avstängning  

Om sådana omständigheter föreligger mot medlem av förbundsstyrelsen att denne kan anses ha förverkat det förtroende styrelseuppdraget förutsätter utan att skäl till uteslutning ur förbundet föreligger, kan förbundsmötet på förslag av förbundsstyrelsen besluta om dennes suspension från uppdraget för tiden intill nästa ordinarie förbundsmöte.

 • Mom 7. Sammanträden  

Förbundsstyrelsen har i regel ordinarie sammanträde minst sex (6) gånger om året. Då så bedöms erforderligt, kan extra sammanträde hållas.
För styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

 • Mom 8. Ersättning

Förbundsstyrelsens ledamöter erhåller arvode med belopp som fastställs av förbundsmötet. Till ledamot som är bosatt på annan ort än den där styrelsen sammanträder, utgår kostnadsersättning med belopp som förbundsmötet fastställer.
Ersättning utgår också till ledamot som måste avstå från arbetsinkomst på grund av sitt deltagande i styrelsens sammanträde.

 • Mom 9. Tysta stadgar

I det fall fråga uppkommer där vägledning saknas i stadgarna (så kallade tysta stadgar), åligger det förbundsstyrelsen att ändå besluta i frågan. Samma fråga skall tas upp under nästkommande förbundsmöte med förslag till stadgeändring.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan