Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §18 Förbundsmöte

onsdag23 augusti 2017

§ 18 FÖRBUNDSMÖTET

 • Mom 1. Uppgift

Förbundsmötet som är förbundets högsta beslutande organ har till uppgift att:

 • Ha tillsyn över förbundsstyrelsens förvaltning.
 • Välja ledamöter i förbundsstyrelsen.
 • Välja revisorer.
 • Fastställa valet av ombud till förbundsmötet.
 • Fastställa avgifter.
 • Behandla förslag från enskild medlem, avdelning eller klubb.
 • Mom 2. Sammansättning  

Förbundsmötet består av ett ombud för varje fullt 200-tal medlemmar som väljs i valkretsar. Samma antal suppleanter väljs i samma ordning som ombuden och inträder i dessas ställe i den ordning som de erhållit vid valet. Mandattiden för ombud till förbundsmöte är fyra (4) år.

Avdelning garanteras minst ett (1) ombud.

 • Mom 3. Valkrets och ombudsfördelning

Valkretsindelning och ombudsfördelning beslutas av förbundsstyrelsen med ledning av medlemsantalet vid utgången av juni månad året före det under vilket valförrättande förbundsmöte öppnas.

Förbundsstyrelsen utfärdar bestämmelserna om valordning. Som valledning inom kretsen fungerar den avdelningsstyrelse förbundsstyrelsen därtill utser.

Nominering av kandidater till valet sker på avdelningsmöte, eller genom till respektive avdelning före mötet per post insända undertecknade nomineringssedlar. Därvid skall nomineras minst det dubbla antalet kandidater i förhållande till det antal som skall väljas. Det åligger avdelningsstyrelsen att inhämta nominerads samtycke till kandidatur samt att genom protokoll delge valledningen nomineringsresultat.

Val sker genom poströstning. Valledningen låter trycka och till respektive medlemmar översända valsedlar upptagande samtliga nominerade kandidater, samt erforderliga inner- och ytterkuvert. Omkostnader för tryckning av valsedlar, kuvert och porto ombesörjes av förbundet.

Det antal nominerade kandidater som skall väljas enligt förbundsstyrelsens ombudsfördelning och som erhåller högsta röstetalet blir ordinarie ombud och de i röstetal därnäst kommande kandidater blir i motsvarande antal suppleanter.

Valförrättning, som skall förläggas före mars månads utgång, sker med slutna sedlar inom varje valkrets för sig, vid anordnat sammanträde som av utsedd avdelningsstyrelse behörigen tillkännagivits.

Med anledning av på ytterkuvert tryckt medlemsnummer görs anteckning i röstlängd som styrker att respektive medlem deltagit i valet. Omedelbart efter röstsammanräkningen skall valledning däröver upprätta protokoll, vilket ofördröjligen skall insändas till förbundsstyrelsen. Likaså skall berörda avdelningar utan dröjsmål delges resultatet av såväl slutgiltigt nomineringsresultat som efterföljande val. Varje medlem har rätt att närvara vid röstsammanräkningen.

 • Mom 4. Valbarhetshinder  

Förbundets anställda och revisorer, personer som uppbär pension från eller inte är yrkesverksamma medlemmar, samt medlemmar tillhörande motsvarande pensionärs- eller studerandekategori – kan inte väljas till ombud i förbundsmötet.

 • Mom 5. Fullmakt

Fullmakt för ombud skall utfärdas av vederbörande valledning och granskas av förbundets revisorer.

 • Mom 6. Upphörande av uppdrag  

Om ombud av förbundsmötet eller suppleant utträder eller utesluts ur förbundet anses denne skild från uppdraget.

 • Mom 7. Sammanträden

Förbundsmötet har i regel ordinarie sammanträde en (1) gång årligen före maj månads utgång. Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen tio (10) veckor i förväg. Extra sammanträde hålls då förbundsstyrelsen finner det nödvändigt. Sådant sammanträde skall också hållas då minst hälften av förbundsmötets ombud eller minst 30 procent av förbundets medlemmar, beräknat efter medlemsantalet vid senast årsskiftet, för behandling av särskild fråga hemställt därom.
Sådan begäran skall vara skriftlig och undertecknad av berörda medlemmar.

 • Mom 8. Sammanträdesärenden

På förbundsmötets sammanträde skall frågor som hänskjutits dit av förbundsstyrelsen upptas till behandling. Samma gäller frågor som väckts av förbundsmötets ombud och enskilda medlemmar och senast åtta veckor före sammanträdet skriftligen tillställts förbundsstyrelsen. Vid det ordinarie sammanträdet förelägger förbundsstyrelsen för förbundsmötet verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för nästföregående år. Förbundsmötet granskar berättelserna och beslutar därefter om ansvarsfrihetsfrågan.

Förbundsmötet utser inom sig ordförande vid sammanträdet.

Förbundsmötet fastställer valet av ombud för förbundsmötet för nästkommande mandatperiod.

 • Mom 9. Beslutsordning  

För giltighet av förbundsmötets beslut fordras, då inte stadgarna föreskriver annat, att mer än hälften av förbundsmötets röstberättigade är ense om beslutet.

Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt i alla frågor som inte avser ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Förbundsfunktionärer och förbundsrevisorer har yttrande- och förslagsrätt.

 • Mom 10. Motion

Motion till förbundsmötet kan väckas av varje enskild medlem liksom av ledamot i förbundsmötet, avdelning eller klubb. Motion skall insändas till förbundsstyrelsen och vara styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före förbundsmötets öppnande, dock senast 1 mars.

Förbundsstyrelsen låter sammanföra och trycka samt avge utlåtande över motionerna som tillställs förbundsmötets ombud, revisorer och förbundsfunktionärer senast en (1) månad före förbundsmötets öppnande.

 • Mom 11. Ersättningar  

Beträffande ekonomisk ersättning för förbundsmötets ombud gäller av förbundsmötet fastställt uppdragsreglemente.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan