Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §21 Ekonomiskt förvaltning och räkenskaper

onsdag23 augusti 2017

§ 21 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RÄKENSKAPER

 • Mom 1. Medelsplacering

Förbundsstyrelsen beslutar om medelsplacering.

Under förutsättning att förbundets tillgångar överstiger dess skulder skall minst två tredjedelar redovisas i följande former:

  1. Svenska statsobligationer eller av svenska staten i övrigt garanterade obligationer.
  2. Andra fordringsbevis utfärdade eller garanterade av stat, kommun, riksbank, bankaktie­ bolag, sparbank samt föreningsbank.
  3. Andra fordringsbevis med säkerhet av pantbrev i fast egendom inom tre fjärdedelar av senast fastställda taxeringsvärde eller när det rör sig om mycket betydande objekt inom 60 procent av värdering utförd av opartisk värderingsman.
  4. Andra fordringsbevis med betryggande säkerhet av borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) till betalning sker.
  5. Andra fordringsbevis med betryggande säkerhet, bestående av värdehandlingar enligt punkterna 1-4.
  6. Egna fastigheter eller nyttjanderätter i fastigheter.
 • Mom 2. Förvaring värdehandlingar

Värdehandlingar skall så långt möjligt lämnas till förvaring i bankdepå.

Värdehandlingar i förbundets eget förvar skall förvaras i av försäkringsgivaren godkänt valv, och med betryggande ordning för in- och uttag ur det egna valvet.

 • Mom 3. Förvärv, försäljning fast egendom och upptagande av lån

Förbundsstyrelsen får inte utan att höra förbundsmötet fatta bindande beslut om inköp eller avyttring av fast egendom eller om upptagande av lån.

 • Mom 4. Redovisning

Förbundets redovisning skall ske i överensstämmelse med god redovisningssed.
Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Fastställt bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast 1 mars.

För varje period om fyra (4) månader skall ett sammandrag över förbundets inkomster och utgifter under perioden föreläggas  revisorerna.

 • Mom 5. Årsberättelse

Det åligger förbundsstyrelsen att till förbundsmötet avge en av förbundsstyrelsens ledamöter underskriven berättelse över förbundets verksamhet under nästföregående år. Berättelsen skall uppta resultaträkning, in- och utgående balansräkning samt uppgift över ställda panter, garantier och ingångna ansvarsförbindelser.

 • Mom 6. Delgivning avdelningarna

Snarast möjligt efter förbundsmötets i § 18 mom 7 nämnda sammanträde skall årsredovisning och revisionsberättelse tillställas förbundets samtliga avdelningar.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan