Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §22 Revision

onsdag23 augusti 2017

§ 22 REVISION

  • Mom 1. Val av revisorer – Entledigande – Kompletteringsval

För granskning av förbundsstyrelsens verksamhet väljer ordinarie förbundsmöte för nästföljande fyraårsperiod tre (3) revisorer och tre (3) suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning förbundsmötet fastställt.

Om revisor eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett revisionssammanträde, skall denne anses skild från uppdraget.

Om samtliga suppleanter inträtt i de ordinarie revisorernas ställe eller avgått under valperioden utses nya suppleanter av förbundsmötet och inträder i den ordning förbundsmötet fastställt.

Om det enligt lag krävs auktoriserad revisor utöver de valda utses denne av förbundsmötet för ett (1) år i taget. Valår utses auktoriserad revisor av förbundsmötet.

  • Mom 2. Revisorers uppgift. God revisionssed.

Revisionsberättelse
Beträffande förbundsstyrelsens verksamhet är det revisorernas uppgift att granska räkenskaperna, förvaltningen och årsredovisningen och avge revisionsberättelse till förbundsmötet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.

Revisionen skall ske i överensstämmelse med god revisionssed.

Revisionsberättelse för varje räkenskapsår avges till ordinarie förbundsmöte senast en månad före förbundsmötet.

  • Mom 3. Föredragning revisionsberättelse.

Närvaroskyldighet
Vid det förbundsmöte då frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter behandlas skall samtliga revisorer närvara. Den som av de andra därtill utses skall föredra revisionsberättelsen.

Om auktoriserad revisor är utsedd äger denne rätt att närvara under förbundsmötet.

  • Mom 4. Ta del av handlingar m m

Varje revisor har efter framställning rätt att ta del av räkenskapshandlingar, protokoll, korrespondens och övrigt material som rör förbundets verksamhet.

  • Mom 5. Närvaroskyldighet vid sammanträde

Om förbundsstyrelsen eller förbundsmötet på grund av framställda anmärkningar, påpekande eller förslag kallar revisorerna till sammanträde, skall dessa närvara vid sådant sammanträde under behandlingen av ifrågavarande ärende.

  • Mom 6. Ansvar

Om revisorerna i berättelse eller annan handling som de framlägger, uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat oriktig uppgift eller av samma skäl underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift i handling som de granskat, är de ansvariga för därav uppkommande skada.

  • Mom 7. Arvode

Revisorernas arvode fastställs av förbundsmötet. Annan ekonomisk ersättning utgår med belopp som förbundsmötet fastställer.

För yrkesrevisor utgår ersättning enligt räkning.

  • Mom 8. Yrkesrevisor

I revisionen skall delta yrkesrevisor.
Revisorn ansvarar för att granskningsinsatsen totalt uppfyller kravet på god revisionssed och skriver under revisionsberättelsen tillsammans med förbundsrevisorerna.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan