Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §23 Förbundets avdelningar

onsdag23 augusti 2017

§ 23 FÖRBUNDETS AVDELNINGAR

 • Mom 1. Verksamhetsområden

Förbundet indelas i geografiskt och/eller verksamhetsmässigt avgränsande verksamhetsområden.

Efter förslag av förbundsstyrelsen och beslut av förbundsmöte kan för visst sådant område bildas regional eller riksomfattande avdelning. Efter medgivande av förbundsstyrelsen kan avdelning bilda arbetsplatsklubb eller ortsklubb.

 • Mom 2. Avdelnings uppgift

Avdelning, som omfattar alla inom dess område sysselsatta medlemmar, har till uppgift att verka för anslutning till förbundet, att verkställa uppdrag och beslut som förbundsstyrelsen meddelar samt att i enlighet med dessa stadgar tillvarata medlemmarnas intressen.

För att fullfölja dessa uppgifter åligger det avdelningen att:

 • Utföra agitations- och organisationsarbete.
 • Enligt inom förbundet gällande regler bilda och upprätthålla klubbar och tillse att det väljs arbetsplatsombud på arbetsplatser där arbetsplatsklubb inte kan bildas.
 • Vidarebefordra inkommande ärenden till berörd klubb och lokala kontaktpersoner.
 • Upprätthålla kontakt med förbundets ledning samt i stadgeenlig ordning handlägga och vidarebefordra ärenden till förbundsstyrelsen.
 • Ansvara för samarbetet med andra organisationer inom avdelningens område.
 • Bevaka att klubbarnas beslut ej står i strid med stadgarna.
 • Utse studieansvarig, skyddsombud och informationsansvarig.
 • Biträda medlemmarna eller eljest hos förbundsstyrelsen rekvirera biträde åt medlemmar vid förhandlingar och uppgörelse rörande arbets- och lönevillkor.

Om tvist uppstår mellan arbetsgivare och avdelning eller mellan arbetsgivare och medlem, skall avdelningen, om tvisten inte kan lösas, rapportera förhållandet till förbundsstyrelsen och då lämna de upplysningar som är erforderliga för bedömning av tvisten.
 
Anser medlem att denne lidit orätt genom beslut som fattas av avdelning eller dess styrelse, kan denne överklaga beslutet till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut får överklagas i den ordning som stadgas i § 12 mom 5–7.

 • Mom 3. Sammansättning (1) – Valbarhet (2) – Nominering och val (3) – Kompletteringsval (4) – Mandattid (5) – Ersättning (6) – Entledigande (7)

1.
Avdelningens styrelse består av minst tre ledamöter, dock högst fem (5) ordinarie ledamöter. Klubb inom avdelning bör tilldelas styrelse- eller suppleantplats.

2.
Valbar till styrelsen är varje medlem med yrkeserfarenhet inom förbundets verksamhetsområde, varav en majoritet av ledamöterna skall vara yrkesverksamma inom Musikerförbundets verksamhetsområde. Person som är anställd av förbundet eller uppbär pension från eller inte är yrkesverksamma inom förbundets verksamhetsområde, samt medlemmar tillhörande motsvarande pensionärs- eller studerandekategori är ej utan förbundsstyrelsens särskilda medgivande valbar.

3.
Avdelningens medlemmar skall genom styrelsens försorg beredas tillfälle att delta i nomineringar och val. Erforderliga instruktioner utfärdas av styrelsen.
Nominering av kandidater sker under januari månad till avdelningsstyrelsen, per post eller på annat sätt.
Valet förbereds av en vid föregående avdelningsmöte tillsatt valberedning, som har att sammanställa ingivna nomineringar, kontrollera att nominerade önskar kandidera samt att för utlysning färdigställa kandidatlistor (= valsedlar).
Nomineringsresultatet meddelas avdelningens medlemmar under februari månad.
Val av styrelseledamöter och suppleanter företas på avdelningens årssammanträde under mars månad.
Val förrättas vid årssammanträdet genom vid sammanträdet avgivna röster. Ordförande väljs särskilt. I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna.
För att vara vald till styrelseledamot fordras att ha erhållit mer än hälften av de vid valet avgivna godkända rösterna. I det fall då detta röstetal inte uppnåtts, företas omval mellan dem som fått högsta röstetalet. Vid lika röstetal avgör lotten. Alla val sker genom sluten omröstning, om inte årsmötet enhälligt beslutat att omröstningen skall vara öppen.
I samma ordning som stadgats för val av ledamöter utses på årssammanträdet erforderligt antal suppleanter, som vid ledamots förhinder eller avgång inträder i styrelsen i den ordning de erhållit röstetal vid valet.
Om inte erforderligt antal nomineringar inkommit kan tilläggsnominering ske vid årsmötet. Styrelsen skall snarast efter valet sammanträda för att konstituera sig och upprätta arbetsordning.

4.
Om ordföranden avgår under verksamhetsåret, skall en tillförordnad ordförande snarast utses och val av ny ordförande äga rum senast vid nästkommande årsmöte.

5.
Styrelsens mandattid skall vara två (2) år. Därvid skall varje år en del av styrelsen avgå, nämligen så att ena året avgår ordföranden jämte halva antalet av de återstående och andra året de övriga. Vid första avgången bestäms genom lottning vilka ledamöter som skall avgå. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.

6.
Arvode till styrelsens ledamöter utgår enligt förbundets uppdragsreglemente.

7.
Genom beslut av avdelningen, vilket förbundsstyrelsen fastställt, kan styrelseledamot under pågående mandatperiod skiljas från sitt uppdrag om denne uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter.

 • Mom 4. Styrelsens uppgift – Beslutsordning – Arbetsuppgifter – Årsberättelse

Med stöd av stadgar och i enlighet med stadgarna fattade beslut handlägger styrelsen avdelningens angelägenheter samt handhar på sätt som förbundsstyrelsen anvisar avdelningens tilldelade verksamhetsmedel.

Ordföranden leder förhandlingarna på avdelningens och styrelsens sammanträden, tillser att beslut inte fattas i strid mot stadgarna, utövar den dagliga ledningen av avdelningens verksamhet, ansvarar för verkställigheten av avdelningens och styrelsens beslut samt verkställer av förbundsstyrelsen anbefallda åtgärder på sätt och villkor som förbundsstyrelsen meddelar.
För styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Avdelningens och styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Avdelningsstyrelsen utser kontrollansvarig(a) för avdelningens ekonomiska hantering. Styrelsen skall genom protokollsutdrag informera förbundsstyrelsen därom, samt i enlighet med dessa stadgar och de särskilda föreskrifter som förbundsstyrelsen meddelar ombesörja rapportering och redovisning till förbundet av avdelningens erhållna verksamhetsmedel (med förbehåll för avdelning 20:s fond).

Styrelsen skall till årssammanträdet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över avdelningens verksamhet under nästföregående år.

Förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos avdelningen.

 • Mom 5. Sammanträden – kallelse – ärenden – ansvarsfrihet – val- och beslutsordning – närvarorätt

Avdelningen har i regel ordinarie sammanträde minst en (1) gång varje kvartal. Årssammanträde äger rum under mars månad.

Extra sammanträde äger rum, då styrelsen finner detta erforderligt eller då minst 25 procent av avdelningens medlemmar för särskild frågas behandling gjort skriftlig framställning därom. Extra sammanträde kan endast behandla den eller de frågor som föranlett sammanträdet.

Till årssammanträdet utfärdas kallelse minst två (2) veckor och högst fyra (4) veckor i förväg. Kallelse till årssammanträde skall uttryckligen uppta val av styrelse. Kallelse kan ske genom medlemstidning eller per brev.
Ärende som avser avtalsrörelser, val av efterträdare till ordförande, som avgått under verksamhetsåret, inrättande eller avskaffande av representantskap, nominering och val av ombud till förbundsmöte samt av ombud för lokalt fackligt samarbete, får inte företas till avgörande på avdelningssammanträde utan att ärendets förekomst tillstyrkts av förbundsstyrelsen samt angetts i kallelse eller delgetts medlemmarna på annat sätt.

Förslag om viss frågas behandling på avdelningssammanträde skall för beredning ha inkommit till styrelsen senast en (1) vecka före sammanträdet. Vid sammanträdets början skall styrelsen framlägga förteckning över de ärenden som skall behandlas. Även annan fråga än sådan som upptagits i förteckningen kan, när den inte är av sådan beskaffenhet att den enligt tredje stycket skall ha angetts i kallelsen upptas till behandling vid sammanträdet om detta med minst två tredjedelars majoritet så beslutas. Avgörande i sådana frågor sker på sätt som anges i femte stycket.

Där ej annat anges skall alla beslut fattas med enkel majoritet av dem som deltar i omröstningen. Omröstningen skall vara öppen, om inte vid sammanträdet förslag om sluten omröstning framställs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Medlem får inte överlåta sin rösträtt på annan.

Vid avdelningssammanträde har medlem i annan avdelning av förbundet rätt att närvara och har därvid yttranderätt.

 • Mom 6.  Rapportering

Före utgången av april månad skall avdelningsstyrelsen till förbundsstyrelsen insända bestyrkt verksamhetsberättelse för närmast föregående år. Avdelning ansvarar gentemot förbundet för medel som uppburits för förbundets räkning liksom också för medel mottagna från förbundet med redovisningsskyldighet.

 • Mom  7.  Klubbar – uppgifter – klubbavgift –styrelse – revisorer

Vid arbetsplats, där förutsättningar föreligger, bildas arbetsplatsklubb, vilken omfattar samtliga medlemmar på arbetsplatsen.  Inom visst geografiskt område bildas ortsklubb.

Klubben, vilken är underställd avdelning, har till uppgift att:

 • Verka för anslutning till förbundet.
 • Verkställa de uppdrag och beslut som förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelsen meddelar.
 • Tillvarata medlemmarnas intressen.
 • Om avdelningsstyrelsen så beslutar förbereda och handlägga frågor om arbetsvillkor och anställningsförhållanden.
 • Handlägga medbestämmandefrågor på arbetsplatsen.
 • Vid behov kontakta medlemmar som ej erlagt avgift i stadgeenlig ordning.
 • Bedriva informationsverksamhet och utse kontaktpersoner.
 • Övervaka arbetsmiljölagstiftningen och där så kan ske utse skyddsombud.

Klubb erhåller för sin verksamhet ett administrationsbidrag från avdelningen eller förbundet.
Klubben håller minst fyra (4) ordinarie sammanträden per år. Årsmöte hålls under februari månad.
Beträffande val, extra sammanträden, viss frågas behandling, arkivering och i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat för avdelning.

Vid klubbens årssammanträde väljs en styrelse, vilken skall bestå av minst tre (3) ledamöter och lika många suppleanter. Ordförande väljs särskilt.

Godkänd årsberättelse skall tillställas avdelningen före dess årsmöte.

 • Mom 8.  Fackliga förtroendemän

På de arbetsplatser, där arbetsplatsklubb ej kan bildas, utses fackliga förtroendemän. Facklig förtroendeman är underställd avdelning. Befogenhet fastställs av avdelning.

 • Mom 9.  Avdelningens nedläggning eller upplösning

Avdelning kan inte utan förbundsstyrelsens medgivande nedlägga sin verksamhet.

Om avdelning trots anmodan därom inte fullgör sina skyldigheter gentemot förbundet eller vägrar att rätta sig efter dessa stadgar eller stadgeenligt fattade beslut, kan förbundsstyrelsen besluta om dess nedläggning eller upplösning samt om uteslutning ur förbundet av tredskande medlemmar.

Om avdelning upplöses tillfaller dess behållna tillgångar förbundet.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan